Adatkezelési Tájékoztató

Látogatóink személyes adatainak védelme számunkra nagyon fontos, ahogy az is, hogy a kezelt adatokról megfelelő információkat szolgáltassunk. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtekintheti, milyen személyes adatait kezeljük és milyen módon.

 1. Az Adatkezelés Tájékoztató célja

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az, hogy megismertesse a VetAssist felhasználóival az általunk kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját és időtartamát.

A dokumentum tartalmazza az adatkezelési feladatokba bevont személyek, cégek nevét és elérhetőségét, illetve az adattovábbítás jogalapját.

Az Adatkezelő a tájékoztató útján vállalja, hogy a weboldalra látogatók adatait mindig a jogszabályoknak megfelelően és etikusan kezeli, illetéktelen harmadik személynek semmijen információt nem ad át.

 

 1. Fogalommeghatározás

 

 • Érintett: Bármely személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.
 • Adatkezelő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy egyéb szerv, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, végre hajtatja.
 • Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely információ – az Érintett neve, azonosító jele, fizikai, vagy fiziológiai jellemzője.
 • Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége: a rögzítés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, illetve egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adattovábbítás: A személyes adat egy (vagy több) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, és az Adatkezelővel.
 • Adattörlés: A korábban kezelt személyes adatok olyan módon történő tönkretétele, hogy azok a későbbiekben már ne legyenek helyreállíthatók.
 • Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az Érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

 • Név: eBusiness Experts Kft.
 • Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
 • Adószám: 25908510241
 • Cégjegyzékszám: 01 09 295479
 • Weboldal: ebex.hu

 

 1. Irányadó jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”),
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 

 

 1. A kezelt adatok köre
 • Kapcsolatfelvételhez használt adatok

 

A VetAssist weboldalán lehetőség van kapcsolatfelvételre. Ehhez az Érintettnek meg kell adnia bizonyos személyes adatait, amit az Adatkezelő a kapcsolat fenntartása érdekében használ és tárol, de harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Tárhelyszolgáltatás

 

A személyes adatok tárolása a tárhelyszolgáltató időszakos mentésének illetve magának a tárhelynek a használatához szükséges. A tárhely használata pedig a weboldal működéséhez nélkülözhetetlen.

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Tárhely.Eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail: support@tarhely.eu

Telefonszám: +36 1 789 2 789

 

 1. Az adatkezelés során alkalmazandó alapelvek

 

 • Az Adatkezelő csak és kizárólag akkor kezeli a személyes adatokat, ha ahhoz az adat tulajdonosa hozzájárult.
 • A személyes adatokat az Adatkezelő mindig törvényesen és etikusan kezeli.
 • Az Adatkezelő mindent megtesz az adatok pontosságáért és biztonságáért.
 • Az Adatkezelő az Érintetteket részletesen tájékoztatja adataik kezeléséről.

 

 1. Az Érintettet megillető jogok

 

 • Az Érintettnek joga van teljeskörű tájékoztatáshoz az adatkezelést megelőzően.
 • Az Érintettnek joga van a kezelt adatait megtekinteni.
 • Az Érintettnek joga van a személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését kérni.
 • Az Érintettnek joga van személyes adatai kezelését korlátozni, illetve a személyes adatai törlését kérni.

 

 1. Az Adatkezelő kötelességei

 

 • Az Adatkezelőnek kötelessége az adatok kezeléséhez olyan informatikai rendszert biztosítani, amely teljes körű védelmet nyújt a személyes adatok számára, így megakadályozza, hogy azokhoz bármilyen jogosulatlan fél hozzáférjen.
 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve akkor, ha az incidens nem jár kockázattal az Érintettek jogaira nézve.
 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettet a lehető legrövidebb időn belül értesíti azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek magas kockázattal járnak a személyes adatok biztonságára nézve és mindent megtesz azért, hogy a veszély elháruljon.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett tiltakozását fejezheti ki a személyes adatainak kezelését illetően, amennyiben az törvény szerint indokolt.

 

Az Adatkezelő a benyújtott kérelmet legfeljebb 15 napon belül elbírálja, a döntéséről pedig írásban értesíti az Érintettet. Amennyiben az Érintett tiltakozása indokolt, úgy az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, az adatokat zárolja, valamint értesíti azokat, akiknek az Érintett személyes adatait korábban továbbította.

 

Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ahol az ügyében sorok kívül járnak el.

 

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az eBusiness Experts Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa. A hatályos tájékoztatót elérhetővé teszi a www.VetAssist.hu weboldal felületén, hogy azt az Érintettek bármikor áttekinthessék.